Modernisme in Het Proza

Pages: 4 (1120 words) Published: February 19, 2008
Sme Modernisme in het Proza
Door: Robbert van Hamersvelt en Sander Krewinkel V6C

Modernisme in het algemeen
Rond de Eerste wereldoorlog begint een nieuwe grote cultuurhistorische periode, die het modernisme wordt genoemd. Het modernisme wordt ook wel aangeduid met de term avant-garde wat letterlijk voorhoede betekent, hier wordt mee bedoeld dat de mensen voor lopen op een bepaald gebied. Iets doen wat nog niemand doet, zo kun je een mode-ontwerper een avant-gardist van onze tijd noemen. Moderne kunstenaars werken heel anders dan kunstenaars uit de 19e eeuw. Zij willen geen realistische afbeelding van de werkelijkheid maken maar zij willen ideeën en gevoelens uitdrukken met behulp van kleuren en vormen. Opmerkingen die vaak over deze kunst gemaakt worden zijn de opmerkingen "dat kan ik zelf ook nog wel maken" en "is dat nou kunst?!". Ook nieuwe muziek en film was een ontwikkeling van die tijd. De films werden nu bewerkt met montage (= het in een bepaalde volgorde plaatsen van allerlei soorten opname) technieken net zoals de romans en schilderkunst. Een groot kenmerk van de modernistische literatuur is dat er geen vertellerperspectief is. Het verhaal wordt helemaal niet begeleid door een ‘alleswetende verteller' die het verhaal als het ware aan elkaar bind, er wordt geschreven in de ik-vorm. Hierdoor is er maar weinig sprake van samenhang in het verhaal, die tevens erg onlogisch is. Het verhaal focust zich op de innerlijkheden en gedachtes van de personages. Hoe zij tegen een bepaalde gebeurtenis aankijken, zonder dat die personages met elkaar in verbinding staan doormiddel van een verteller.

Proza in het algemeen
Proza is een stuk tekst dat is geschreven in de vorm van gewone spraak. Proza kan kunstig in elkaar gezet zijn, zelfs rijm en een metrum (maatsoort) bevatten, maar zodra de vorm van de tekst (met name de vorm van de regels) tot doel wordt, is er sprake van poëzie. Proza is het soort tekst dat men kan vinden in een krant, een encyclopedie, een...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Het Diner
  • Het Nieuwe Werken Research Paper
  • Het Nieuwe Werken Implementation report Essay
  • Een Verdediging Van Het Libertarisme Research Paper
  • Het Masker Dat Identiteit Heet Essay
  • Pokok-Pokok Pikiran Max Weber the Theory of Social and Economic Organization Dan Rasionalisme/Modernisme Essay
  • This is a Afrikaans essay on : "Die jaar to my ma begin sing het."It is a desciptive essay about Konstans and how he remembers his mother.
  • The Picture of Dorian Grey creative assignment Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free
épisode 10 | Minecraft | Secret Garden